GDPR
står för "General Data Protection Regulation" och är EU:s nya Dataskyddsförordning i syfte att uppdatera nuvarande lagstiftning för skydd av EU-medborgares personuppgifter. GDPR börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och i Sverige kommer den då att ersätta nuvarande PuL (Personuppgiftslagen)

Vem är ansvarig för behandling av dina personuppgifter?
BEMA Kättingmäster AB med org.nr. 556333-5396 är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och branschregler. Vi kommer att kunna kontakta dig via mail, telefon, sms eller per post. Detta kan ske vid besöksbokningar, order/leveransrelaterade frågor, nyhetsbrev/mejl samt övriga affärsrelaterade aktiviteter. Personuppgifter kan innehålla: namn, adress, telefon/mobilnummer, e-postadress, befattning, företag/organisation samt bransch och språkinställning.

Typer av personuppgifter vi samlar in
Vi samlar in vissa personuppgifter om dig. ”Personliga data” är data som kan användas för att identifiera dig eller information som kan härröras till dig.

Vi samlar in personuppgifter som du frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel via offerter/order, förfrågningar via e-post, telefon samt vid besök eller om du väljer att prenumerera på något av våra nyhetsbrev, kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler där du registrerar dig. Uppgifterna vi samlar in inkluderar ditt namn, postadress, e-postadress, språkinställningar, jobbtitel och bransch.

I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor med bakgrund till din yrkesroll och då vi bedömt att du eventuellt är intresserad av BEMAs produkter och tjänster. Dessa källor kan innefatta köp av dataregister, sökningar via offentligt tillgängliga sökmotorer och din arbetsgivares webbplats.

Hur använder vi din personuppgifter
För att kunna kommunicera diverse affärsrelaterade aktiviteter krävs det att du lämnar vissa personuppgifter till oss. Dessa uppgifter använder vi sedan för att kommunicera när:

  1. Du skall genomföra förfrågan/köp hos oss

  2. Erhålla offert/ordererkännande

  3. När vi skickar information för att marknadsföra oss och våra produkter som vi tror kan intressera dig.

  4. Samt vid andra affärsrelaterade aktiviteter där direktkommunikation krävs.

Har du gett oss samtycke till att kontakta dig enligt ovan så kommer vi behålla dina uppgifter till dess att du meddelar oss annat. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från viss information eller välja att bli raderad. Läs mer om detta i nästa punkt.

Avregistrering och rätten att bli raderad
Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från information som kommer från BEMA Kättingmäster AB, och kan själv välja vilken information du önskar erhålla. Detta gör du genom att skicka ett e-post meddelande till info@kattingmaster.se

Du har även rätt att bli raderad från vår databas och från det datumet du meddelat oss detta kommer du inom 90 dagar att bli raderad.
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning, t ex när du får ett nyhetsbrev. Detta gäller dock inte om vi kan uppvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rensning, uppdatering samt hur länge vi sparar dina personuppgifter i vår databas
För oss är det viktigt att ha en korrekt databas och vi har resurser som:
– Löpande rensar och uppdaterar databasen.
– Rensar bort studsar på e-post samt uppdaterar register efter returer på postala utskick.
– Rensar bort persondata på företag/leverantörer som ej längre har en affärsrelaterad betydelse för oss.
Vi sparar dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande eller beroende på legala skyldigheter.

Rätt att inge klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel). Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till BEMA Kättingmäster AB och under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss.

Cookies
Vi använder cookies på sajten för att förbättra vår service och skapa statistik över din användning av webbplatsen. Cookies är filer som sparas av din webbläsare på din enhet (t.ex. dator eller surfplatta). Dessa filer består av text och namnges efter de webbplatser du har besökt.

BEMA använder cookies för statistikuppgifter som gör att vi kan förbättra vår hemsida. Exempel på uppgifter vi samlar in är:

  • antal besök

  • vilka sidor som besöks

  • vilka webbadresser/länkar besökare kommer ifrån

  • vilka sökord som använts

  • vilka sökmotorer som använts

Den insamlade informationen lämnas ej ut till obehörig!

Du kan välja att inte ta emot cookies i din webbläsare. Om du väljer att inte ta emot cookies kan dock funktionerna på webbplatsen påverkas negativt.

Förändringar
Denna sekretesspolicy kan ändras när som helst, vi kommer då att meddela sådana uppdateringar, inklusive men inte begränsat till, genom att publicera den senaste versionen av denna sekretesspolicy på webbplatsen. Det ändrade avtalet träder automatiskt i kraft vid publicering.

Hur kommer du i kontakt med oss?
Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs ovan är du välkommen att kontakta oss.

Våra kontaktuppgifter är:
BEMA Kättingmäster AB
Vagnvägen 4
432 32 VARBERG
Tel: 0340-870 50
info@kattingmaster.se